A2130857_016A.jpg

African Catfish feeds 

14.jpg

Starter

CF98 Catfish Starter - Starter Feed

14.jpg

Starter

CF51 Catfish Starter - Starter Feed

28.jpg

Pre-Grower

CF932 Catfish PG - Pre-Grower Feed

18.jpg

Grower

CF87 Catfish Eco - Grower Feed

21.jpg

Grower

CF88 Catfish Prime - Grower Feed

20.jpg

Grower

CF93 Catfish Excellent - Grower Feed