Barramundi feeds

Starter

BA51 Barramundi Starter - Starter Feed

Pre-Grower

BA72 Barramundi PG - Pre-Grower Feed

Grower

BA93 Barramundi Eco - Grower Feed

Grower

BA74 Barramundi Prime - Grower Feed

Grower

BA73 Barramundi Excellent - Grower Feed